Cefnogaeth i fobl gyda anabledd dysgu

Gallwn gynnig cefnogaeth gofalgar a phroffesiynol, ni fydd unrhyw beth yn ormod o drafferth i'r tîm. Rydym yma i greu arhosiad mor esmwyth â phosib.

Sefydlwyd Seren yn 1996 gyda'r prif nod o gynnig cefnogaeth broffesiynol i fobl gyda anableddau dysgu ac erbyn hyn mae wedi ennill ei lle ymysg y sefydliadau mwyaf blaengar yn y maes. Dros y blynyddoedd mae wedi datblygu pecyn o brosiectau a gweithgareddau, pob un ar gyfer gwella safon byw, nid yn unig y rhai gyda anableddau dysgu, ond hefyd eu teuluoedd. Datblygwyd GWESTY SEREN mewn modd y gall gynnig yr un math o gyfleusterau, cefnogaeth ac amgylchedd gwyliau sydd ar gael i bawb arall. Cynlluniwyd y gwesty yn bwrpasol gyda hyn mewn golwg.

Aros gyda'r teulu

Y syniad tu ôl i'r cynllun oedd cynnig amgylchedd lle gall y teulu aros gyda'i gilydd. Mae nifer o deuluoedd eisiau gwyliau ar y cyd heb gael eu gwahanu. Gall Gwesty Seren gynnig pecyn cefnogaeth sy'n galluogi aelodau eraill o'r teulu i wneud pethau nad ydych chwi eisiau gwneud. Peidiwch a diffetha'r gwyliau - gallwn gynnig y cymorth dach chi angen i wneud rhywbeth gwahanol. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth a phris. Gallwch weld yn y tab 'Pethau i'w gwneud' bod mwy na digon o bethau'n mynd ymlaen yn yr ardal i apelio at drawsdoriad sylweddol o bobl.

Aros ar ben eich hun

Gallwn gynnig pecynnau penodol os ydych am gael seibiant ar ben eich hun. Gall hyn fod yn fyr, efallai dros benwythnos, neu am gyfnod hirach. Pa un bynnag, gallwn gynnig pecyn cefnogol gyda amrywiaeth o bethau i wneud gan gynnwys :-

Adloniant yn y gwesty a gweithagreddau fel pwl a dartiau

Gweithgareddau ar y safle fel celf a chrefft, garddio, gwaith coed a phethau tebyg

Ymweld ag atyniadau amrywiol neu cymeryd rhan mewn rhai o'r gweithgareddau eraill yn yr ardal Siopa

Adloniant a ddarperir gan eraill fel sinema, cyngherddau, sioeau byw ac yn y blaen

Gallwch fanteisio ar wasanaethau unigryw megis Canolfan Seiclo Caernarfon, lle mae'r beiciau wedi'u haddasu'n arbennig ac mae cefnogaeth ar gael i fwynhau profiad awyr agored iachusol.

Cyrsiau Hyfforddi wedi'u achredu

Gallem hefyd ddarparu nifer o gyrsiau hyfforddi preswyl megis celf a chrefft, gwaith coed, garddio, sgiliau bywyd, celfyddydau perfformio, technoleg gwybodaeth, gweinyddiaeth ac yn y blaen. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.

Ewch i'n tab 'Pethau i'w Gwneud' am fanylion am bopeth sydd ar gael. Cysylltwch â ni am wybodaeth pellach, manylion a chost ein pecynnau.

Beth sydd wedi'i gynnwys?

 • Casglu/ Gollwng yn y safle bws a threnau lleol
 • Brecwast, Pecyn cinio a Phryd gyda'r nos
 • Anghenion Dietegol unigol
 • Adloniant
 • Pecynnau i fynd adref o'ch diwrnod crefft
 • Dyddiau allan gwych gyda chefnogaeth
 • Gostyngiadau ar rhai atyniadau
 • Defnydd rhad ac am ddim o'r Bwrdd Pwl a Gemau eraill
 • Goriadau ystafell gwesty eich hun
 • Teledu yn eich ystafell
 • Ystafelloedd en-suite cyfforddus a helaeth
 • Cefnogaeth i drin eich arian yn ystod eich ymweliad
 • Cefnogaeth i siopa
 • Awyrgylch cyfeillgar bendigedig
 • Llwyth o hwyl!

DARPARU AR GYFER ANABLEDDAU CORFFOROL

Cymerwyd anableddau corfforol i ystyriaeth wrth gynllunio Gwesty Seren gyda phob nodwedd yn ganlyniad i gryn bwyso a mesur ac ymgynghori.

 • Coridorau llydan sy'n hwylus ar gyfer cadeiriau olwyn o unrhyw faint, lifftiau mewnol ac allanol wedi'u dyfeisio nid yn unig ar gyfer cadeiriau olwyn, ond hefyd ar gyfer y rhai sydd bellach yn llai sicr ar eu traed
 • llofftydd helaeth gyda cyfleusterau sy'n cymeryd yr anabl i ystyriaeth
 • teclyn dolen clywed
 • rampiau mewnol er hwylustod i ddefnyddwyr cadair olwyn
 • cadair lifft ar y grisiau i'r llofftydd

Dyfeiswyd hyd yn oed yr addurno ysgafn a golau mewn rhannau helaeth o'r adeilad o ganlyniad i'r dyhead i wneud y gwesty mor gyfleus â phosib ac mor ddefnyddiwr gyfeillgar â phosib.

Yr holl syniad yw creu gwyliau teuluol mor gyfleus a phosib heb orfod stryffaglu gyda grisiau lletchwith, coridorau bychan a.y.b. Ein nopd yw sicrhau bod yr anabl a'u teuluoedd yn cael yr un cyfleon i fwynhau eu gwyliau phobl heb anableddau.

Lle bo'r angen, gallem gynnig cefnogaeth gofal proffesiynol i gynorthwyo'r anabl i fynd o gwmpas yn rhwyddach a rhoi cynnig ar rhai o'r gweithgareddau lleol. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.